Wikia

Inheriwiki

Hrothgar family

1,338pages on
this wiki
Talk0

The Hrothgar Family

             +-------+-------+
        Vardrûn = ???  Hrothgar  ??? = Thrifk
            |           |
Thorgerd One-eye = Himinglada        |

         |              |
       Hvedra     =       Orik

Around Wikia's network

Random Wiki